URBAN DECAY - Honey Vault gift set

  • 630.00 NIS


This Set Contains:
- Naked Honey Eyeshadow Palette
- 10 mL Honey Eyeshadow Primer Potion (Honey)
- 3 g Lip Plumper (Honey)
- 8 g Scented Sparkling Body Powder (Honey)
- 30 mL Honey-Scented All Nighter Setting Spray (Honey)